Philatelisten – Vereniging “ Zuid – Limburg”

Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 24 januari 1924 No. 66
Lid van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen.

BIBLIOTHEEK – VOORSCHRIFTEN

1. BEHEER
De bibliotheek wordt beheerd door een der leden van de vereniging, verder aangeduid als bibliothecaris. De bibliothecaris wordt door het bestuur benoemd.

2. ADMINISTRATIE
De bibliothecaris legt een lijst aan van het bestand van de bibliotheek en houdt deze bij. Op deze lijst staan vermeld: titel, schrijver, uitgever, jaar van uitgave en, indien mogelijk, de prijs. Een kopie van deze lijst berust bij de secretaris. De bibliothecaris is jaarlijks verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

3. AANSCHAF
Aanschaf van nieuwe boeken kan pas geschieden na goedkeuring van het bestuur. Elk lid van de vereniging kan een voorstel indienen bij het bestuur voor het aanschaffen van nieuwe boeken.

4. UITLEEN
In principe staan de boeken ter beschikking van elk lid van onze vereniging.
De uitleentermijn bedraagt 4 weken.
De bibliothecaris zorgt voor het noteren van:
– de titel van het boek;
– begin en einde van de uitleentermijn;
– de naam van degene, die het boek leent.

Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt na 2 weken een herinneringskaart verzonden. Uiterlijk na 2 weken moet dan het boek worden ingeleverd.
Gebeurt dit niet, dan zal de bibliothecaris het desbetreffende lid nog een keer mondeling manen tot inlevering van het boek. Heeft ook dit niet het gewenste resultaat, dan houdt de vereniging zich het recht voor om een nieuw exemplaar van het uitgeleende boek te kopen op kosten van het bij herhaling gemaande lid. Een maand na inlevering kunnen de boeken weer geleend worden. Ieder lid mag maximaal 2 boeken lenen in dezelfde tijdseenheid.

5. BESCHADIGING
Beschadigingen aan een boek moeten door degene, die het boek heeft geleend, worden vergoed, eventueel de aanschaf van een nieuw exemplaar bekostigen. De bibliothecaris zal zijn bevindingen over de toestand van het boek direct bij ontvangst van het geleende boek kenbaar maken aan het lid en aan de voorzitter. Het eventueel te betalen bedrag moet op de rekening van de penningmeester worden overgemaakt. Beschadigingen worden vastgelegd in het kaartsysteem van de bibliotheek.

6. BONDSBIBLIOTHEEK
Boeken die niet in onze bibliotheek aanwezig zijn, maar wel in de Bondsbibliotheek, kunnen op aanwijzing van de bibliothecaris uit de Bondsbibliotheek worden geleend. Boekenbestand en bibliotheekvoorschriften liggen ter inzage bij de bibliothecaris. De bibliothecaris noch het bestuur van onze vereniging draagt enige verantwoordelijkheid.

12 oktober 2005